X a l v a d o r's Heritage

Lion Parents Grand-Parents Great
Grand-Parents
Great-Great
Grand-Parents
X a l v a d o r ~Horus~ Unknown Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
1955 stat Vandal 2 mark Unknown Unknown Unknown
Unknown
Unknown Unknown
Unknown
~*Concesa'*~ (4519+500) Unknown Unknown
Unknown
Athena Unknown
Sissle